Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en prestaties, gedaan door Bouw Service Herberichs Hierna aangeduid met “BVSH“  en op overeenkomsten die BVSH in verband hiermee met een aannemer, bouwbedrijf of privé instantie hierna allen aangeduid met  “de Opdrachtgever“ worden afgesloten.,
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden en eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Offertes

 1. Alle offertes en prijs opgaven van BVSH zijn vrijblijvend, en hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn. Excl. Omzetbelasting  (BTW).indien anders aangegeven.
 2. Alle prijzen welke genoemd worden in de Offertes en Facturen zijn in Euro’s aan geduid met Є
 3. Niet in de offerte opgenomen zijn kosten voor het herstellen van onvoorziene bouwkundige gebreken.(indien anders aangegeven).
 4. Niet in de offerte opgenomen zijn kosten voor het herstellen van stucwerk,  elektra, sanitair, tegelwerk schilderwerk en bestrating, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Niet in de offertes opgenomen zijn herstelkosten veroorzaakt door derden.

 

Maten op tekeningen

 1. De door de opdrachtgever opgegeven maten zullen bij de werkzaamheden stipt worden gevolgd. In geval de opgegeven maten niet juist blijken te zijn, ligt de verantwoording voor de schade die als gevolg hiervan wordt geleden uitsluitend bij de opdrachtgever. Eventuele kosten welke hierdoor ontstaan gaan ten kosten van de opdrachtgever.

 

Prijswijziging

 1. Indien na overeenkomst drie (2) maanden zijn verstreken en BVSH voor het verstrijken van deze termijn nog niet heeft begonnen met de werkzaamheden, is zij tot prijsaanpassing bevoegd. Wijzigingen van geldende prijzen gelden direct voor reeds uitgebrachte, doch nog niet aanvaarde offertes.
 2. Door de Corona situatie en de daardoor ontstane prijsverhogingen is BVSH gemachtigd de prijzen in tussentijd te verhogen conform verhogingen van leveranciers, klanten zullen hiervan tussentijds schriftelijk op hoogte worden gebracht.

 

Overmacht

 1. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten de schuld van BVSH waardoor de nakoming wordt verhinderd. In geval van overmacht heeft BVSH het recht de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring te ontbinden. Zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

 

Betaling

 1. De betaling van eventuele termijnen dienen strikt te worden opgevold, de betaling dient derhalve te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst factuur, of te wel uiterlijk  10 dagen na factuurdatum. (indien anders aangegeven).
 2. BVSH is ongeacht de overeenkomen betalingscondities ten alle tijde gerechtigd zekerheid voor de betaling te verlangen en de werkzaamheden stop te leggen indien deze zekerheid niet kan worden gegeven, of indien betaling termijnen niet worden ingehouden.
 3. BVSH is gerechtigd een aanbetaling te vorderen in hoogte van max. 30 % van de totale opdracht.
 4. BVSH is gerechtigd rente in hoogte van 3.15% in rekening te brengen bij niet tijdige betaling.
 5. Kosten welke gemaakt dienen te worden bij niet tijdige betaling (invorderingsmaatregelen) zijn ten kosten van opdrachtgever.

 

Wanprestatie

 1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is BVSH bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is in geval van ontbinding schadevergoeding  aan BVSH verschuldigd. De schade van BVSH wordt daarbij gesteld op 15% van de totale opdrachtgrote.
 2. Alle kosten van maatregelen , zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke die BVSH tegen de opdrachtgever neemt om hem tot betaling van door hem verschuldigde bedragen te bewegen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,00 per gebeurtenis, tenzij BVSH kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn. In dat geval is de opdrachtgever hogere kosten verschuldigd.

 

Annulering

 1. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever na tekening van een contract is hij een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de totale ordergrote. Onverminderd het recht van BVSH op een hogere schadevergoeding.

 

Opschorting

 1. In geval de klant de overeenkomst opschort naar een later datum is BVSH bevoegd de nakomst van de overeenkomst te vorderen of de overeenkomst te annuleren.

 

Verplichting opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat BVSH tijdig kan beschikken:
  1. over de voor opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en  beschikkingen.
  2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
  4. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zotijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle maten welke in de tekeningen zijn aangegeven.
 2. Alle maten welke door opdrachtgever veranderd worden zijn geheel voor eigen risico, dit geldt ook voor eventuele gevolg schades.
 3. Alle schades welke ontstaan door werkzaamheden van derden kunnen niet op BSH verhaald worden.

 

Vergunningen

 1. niet in de offerte zijn opgenomen zijn kosten voor het verkrijgen van benodigde vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Toepasselijk Recht

 1. Op alle offerten en overeenkomsten, bevestigingen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Garantie voorwaarden

 1. De duur van de garantie is voor de volgende punten beperkt tot de erbij genoemde termijn:
  1. voor zowel dakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar;
  2. tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is tot 1 jaar, welke termijn ingaat één jaar na ingang van de garantietermijn;
  3. voor het schilderwerk tot 1 jaar na ingang van de garantietermijn c.q. 1 jaar na voltooiing van het schilderwerk;
  4. voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen in het huis/het privé-gedeelte tot 1 jaar;
  5. voor de buitenriolering (in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel; bepalend is de NEN 3215) tot 2 jaar;
  6. voor de binnen riolering;
  7. voor liften tot 2 jaar;
  8. voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie tot 6 maanden;
  9. betonreparaties/renovaties 2 jaar op de uitgevoerde werkzaamheden.
  10. voor hydrofoorinstallaties tot 2 jaar;
  11. voor aanrechtbladen tot 1 jaar;
  12. voor de verwarmingsinstallatie, tot 2 jaar;
  13. voor tapwaterinstallaties, tot 2 jaar;
  14. voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing tot 2 jaar;
  15. voor kozijnen:
   1. Profielen en glas 10 jaar ingaande vanaf leverdatum
   2. Beslag 5 jaar ingaande vanaf leverdatum
   3. Electrische onderdelen 6 maanden ingaande na leverdatum
   4. De verantwoording voor het naleving van het bouwbesluit (SKG-regelement; PKM) NEN2569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) ligt bij de opdrachtgeven
 2. Buiten de garantie vallen:
  1. gemeenschappelijke en centrale antenne-inrichtingen;
   1. dakbedekking van niet aangebouwde bijgebouwen bij een huis, welke bijgebouwen niet op het erf van het huis zijn gesitueerd;
   2. dakbedekking van alle opstallen bij een gebouw die niet zelf één geheel vormen met de opstal(len) waarin (het) tot bewoning bestemde privé-gedeelte(n) is (zijn) opgenomen;
  2. krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen van aanrechtbladen;
  3. scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie;
  4. alle voorzieningen buiten het huis, met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met het huis één geheel vormen;
  5. alle voorzieningen buiten de gebouwen, met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met de gebouwen waarin het (de) privé-gedeelte(n) is/zijn opgenomen één geheel vormen;
  6. inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge deze normen is vereist en/of voor zover niet elders in deze normen ter zake een garantie wordt vereist;
  7. scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden;
  8. behangwerk, voor zover niet anders bepaald;
  9. normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen;
  10. tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie;
  11. condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie;
  12. kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen, voor zover er van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken;
  13. gebreken aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald;
  14. aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen anders dan in het huis c.q. het privé-gedeelte;
  15. schaden die het gevolg zijn van:
   1. brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmede is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade;
   2. atoomkernreacties;
   3. overstroming en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand;
   4. molest 1);
   5. aardbeving of vulkanische uitbarsting;
   6. stuifsneeuw;
   7. storm 2);
  16. gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het huis/het privé-gedeelte en/of de gemeenschappelijke gedeelten;
  17. gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het huis/het privé-gedeelte en/of de gemeenschappelijkewerkzaamheden uitgevoerd door derden

Adres:

Ridderweg 1, Heerlen

Werktijden:

Ma–Vr: 09:00–18:00